Perfecto Fontenla

Canteiros e artistas da Terra de Montes e ribeiras do Lérez

ESTA INFORMACIÓN PODE TER ERROS

  • Autor: Antonio Rodríguez Fraíz

  • Imprime: Gráficas Portela S. L. – Loureiro Crespo, 57 – Pontevedra

  • ISBN: 84-300-8284-0

  • Depósito Legal: PO. 319-82

  • Montaxe portada: Antonio Míguez Montes

  • Comisión de Cultura da Excma. Deputación de Pontevedra e Concellos de Cerdedo e Forcarei

Perfecto Fontenla

Gaiteiro, nado en Bugarín, freguesía de Castro, o 1906.

Antre os millores gaiteros temos que contar a este artista bugariñense, que, cos compañeiros Serafín e Xosé Fernández, aledóu as festas e ledizosas xuntanzas das xentes dos termos de Cerdedo e Campo-Lameiro denantes dos anos da loita civil que abafóu todo o que tiña raigame e típica manifestación do Pobo Galego.

Artigos relacionados